Wspólnoty mieszkaniowe

Oferujemy Państwu usługę zarządzania, zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2004 r. nr 141, poz. 1492). Powyższa ustawa nakłada obowiązek legitymowania się licencją zarządcy nieruchomości (patrz: nasze licencje), przy wykonywaniu czynności zarządzania nieruchomościami. Wykonując te czynności licencjonowany zarządca obowiązany jest ubezpieczyć swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej.

Chcemy Państwa uświadomić, że osoba nie posiadająca licencji, nie może posiadać polisy OC zarządcy nieruchomości. W przypadku zlecenia przez Wspólnotę zarządzania nieruchomością osobie bez licencji  (i automatycznie bez polisy OC), to Wspólnota odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez osoby działające bez odpowiednich uprawnień. Właścicielom nieruchomości proponujemy kompleksową obsługę nieruchomości w ramach zarządu zwykłego, a w szczególności prowadzenie czynności administracyjnych, zapewnienie pełnej konserwacji i utrzymania technicznego nieruchomości, czystości   i porządku oraz pełną obsługę rozliczeniową

 

Do współpracy z naszą firmą zapraszamy wspólnoty mieszkaniowe, którym zależy na profesjonalnym a jednocześnie konkurencyjnym zarządzaniu nieruchomościami wraz z gwarancją solidności wykonania usług.

 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ I JEJ CZŁONKÓW

 

·          Protokolarne przejęcie nieruchomości;

·          Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie ewidencji właścicieli lokali;

·          Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

·          Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;

·          Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych;

·          Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;

·          Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;

·          Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;

·          Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

·          Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej w podstawowym zakresie.

 

 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z TECHNICZNYM UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 

  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
  • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
  • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości;
  • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
  • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
  • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
  • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
  • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
lipiec 2024

16
login:
hasło:
Wyszukiwarka