Oferta
Oferujemy pełną całodobowa opiekę poprzez dyspozytorów pogotowia technicznego funkcjonującego w dni powszednie i świąteczne od 6.00 do 22.00 oraz całodobowo w ramach telefonicznego kontaktu ze sztabem antykryzysowym, strażą pożarną i policją. Ponadto oferta obejmuje:
 • podejmowanie natychmiastowych działań zabezpieczających i naprawczych wynikających z awarii, wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od wysokości dostępnych środków finansowych,
 • wykonanie zadania inwestora zastępczego tj. opracowania przedmiarów robót i kosztorysów, opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, nadzór nad przebiegiem inwestycji,
 • ogłaszanie przetargów, zawieranie umów, nadzorowanie wykonywanych na rzecz właściciela nieruchomości usług i robót budowlanych, wyznaczając pracowników do funkcji inspektora nadzoru i kierownika budowy,
 • zlecanie i rozliczanie finansowe dostaw, usług i robót niezależnie od wysokości środków zgromadzonych na ten cel, rozkładając płatności na okres kilku lat w przypadku przedsięwzięć wymagających dużego nakładu finansowego,
 • organizację i obsługę zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej oraz posiedzenia jej Zarządu zapewniając komplet wymaganych dokumentów i przestrzegając terminów powiadomień zgodnie z ustawą o własności lokali,
 • prowadzenie pełnej ewidencji księgowej wpływów i wydatków oraz kosztów zarządzania,
 • zawieranie i nadzorowanie prawidłowej realizacji umów z tytułu dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych oraz regulowanie w terminie należności wobec dostawców niezależnie od opóźnień w opłatach ze strony właścicieli,
 • podejmowanie działań upominawczych i windykacyjnych wobec właścicieli i najemców zalegających z opłatami,
 • zastępowanie właściciela nieruchomości przed Sądami oraz organami administracyjnymi (urzędy, państwowe inspekcje sanitarne i ppoż., nadzór budowlany) zapewniając obsługę prawną i terminową korespondencję zawierającą komplet wymaganych informacji.
Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę w tak specjalistycznej dziedzinie jaką jest Zarządzanie Nieruchomościami spełniając wszystkie wymogi prawne obowiązujące w tym zakresie.

Zgodnie z art. 186 ust.3 w/w Ustawy o gospodarce nieruchomościami Zarządca Nieruchomości (administrator) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania (administrowania). Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2004r. wynosi równowartość w złotych 50.000 euro.
Dla wypełnienia wymogów określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 62 ust. 1, 4 i 5 oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nasza firma zatrudnia inżynierów i techników budownictwa posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wszystkich branż : budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, elektroenergetycznej oraz dodatkowo pracowników posiadających uprawnienia budowlane bez przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Dla wypełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z dnia 21 maja 2003r.) nasza firma zatrudnia  pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne "D" dla osób kierownictwa i dozoru w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (tj. : urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, instalacji cieplnych, urządzeń i instalacji gazowych do 5 kPa). Ponadto Spółka zatrudnia  pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne "E" w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (tj. : wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowe) wymienionych urządzeń w budynkach zarządzanych przez ZGM. Cały ten zespół jest absolutnie niezbędny do wypełnienia, zgodnie z przepisami prawa, obowiązków jakie ciążą na właścicielu, bądź działającym w jego imieniu zarządcy lub administratorze nieruchomości - zwłaszcza mieszkalnej. Wykazane wyżej uprawnienia są niezbędne do wykonywania przewidzianych prawem corocznych przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego:
 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - wykonywania co najmniej raz na 5 lat okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej.
 • SPi24 Sp. z o.o.  działa w oparciu o następujące uregulowania prawne:
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wraz z późniejszymi zmianami
 • Kodeks cywilny
 • Umowa o zarządzanie nieruchomością lub
Zakres czynności zarządzania nieruchomością będzie dostosowany do oczekiwań konkretnego klienta i następnie szczegółowo określony w umowie o zarządzanie daną nieruchomością. Szczegółową ofertę współpracy przygotujemy i przedstawimy Państwu po zapoznaniu się z konkretną ofertą nieruchomości. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z naszą firmą prosimy o kontakt.

Zachęcamy do zlecenia zrządzania Państwa nieruchomością
naszej firmie SPi24 Sp. z o.o.

maj 2024

22
login:
hasło:
Wyszukiwarka